Home StiriStiri Locale Investiție europeană la Sighişoara pentru incluziunea socială

Investiție europeană la Sighişoara pentru incluziunea socială

de Ana Moldovan
6 views

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (Partener 1), în parteneriat cu Municipiul Sighișoara (Partener 2), Fundația Veritas Sighișoara (Partener 3), școala Gimnazială Miron Neagu Sighișoara (Partener 4), anunță lansarea proiectului strategic cu titlul: MAINSTREAM SIGHIșOARA — investiție europeană pentru incluziunea socială (Cod SMIS 102559), număr contract de finanțare POCU/18/4/1/102559, proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 — 2020; Axa prioritară 4 — Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Cod apel: POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care exista populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala, prin implementarea de măsuri integrate; Componenta 1 — Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând minorității rome — Regiuni mai puțin dezvoltate; Operațiunea — Reducerea numărului de comunități marginalizate în care exista populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala, prin implementarea de măsuri integrate; Schema de ajutor de stat — Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând minorității rome.

Cu ocazia lansării proiectului, domnul Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, Primarul Municipiului Sighișoara a declarat ‘Este un proiect important, care prezintă numeroase beneficii pentru populația de etnie romă, cu repercusiuni pozitive și în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a municipiului Sighișoara, în plan socio-economic. Proiectul nostru vizează incluziunea socială și reducerea sărăciei, în 8 zone urbane marginalizate ale municipiului Sighișoara, locuite de cetățeni romi. Prin implementarea acestuia, ne propunem augmentarea calității nivelului de trai al acestei ramuri sociale, facilitarea accesului la serviciile medicale, educaționale și sociale al acestora, reducerea șomajului și îmbunătățirea condițiilor locative destinate cetățenilor de etnie romă’.
Odată cu lansarea proiectului, domnul Florin Moisă în calitate de Președinte a Fundației Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi a declarat: ‘Este un moment important pentru partenerii proiectului și pentru populația de etnie romă din municipiul Sighișoara. Proiectul vine în întâmpinarea problemelor reale cu care se confruntă populația de romi atunci când doresc să acceseze cursuri de calificare, să își crească șansele de obținere a unui un loc de muncă, să acceseze servicii sociale și medicale de calitate, să beneficieze de educație de calitate și să obțină acte de identitate și proprietate sau să aibă condiții de locuire mai bune.’
Bugetul total al proiectului este de 12.635.894,86 lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 66.496,27 lei. Proiectul se implementează în municipiul Sighișoara, județul Mureș pe o perioadă de 36 luni în perioada August 2017 — Iulie 2020.
Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale, acte, locuire, antidiscriminare pentru persoanele din zone urbane marginalizate din municipiul Sighișoara, județul Mureș, aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Obiectiv 1 — Acordarea și dezvoltarea de servicii socio-medicale, acordarea sprijinului în obținerea de acte de proprietate și identitate, îmbunătățirea condițiilor de locuire, realizarea unei campanii de antidiscriminare pentru persoanele din municipiul Sighișoara, județul Mureș aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.
Obiectiv 2 — Dezvoltarea deprinderilor pentru accesarea de locuri de munca pentru 301 de persoane din municipiul Sighișoara, județul Mureș aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.
Obiectiv 3 — Sprijinirea creșterii calității actului educațional pentru copii preșcolari și școlari, tineri din municipiul Sighișoara, județul Mureș aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând minorității rome.
Activitățile principale ale proiectului sunt:
ACTIVITATEA 1 Managementul proiectului;
ACTIVITATEA 2 Informare și publicitate;
ACTIVITATEA 3 Realizarea procesului educativ de recuperare școlară și încurajare pentru 132 de copii (42 de preșcolari și 90 de copii din ciclul primar);
ACTIVITATEA 4 Sprijinirea a 301 de persoane din comunitățile țintă vizate pentru creșterea accesului pe piața muncii;

ACTIVITATEA 5 Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;
ACTIVITATEA 6 Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii socio-medicale la domiciliu și în cadrul centrului comunitar integrat pentru 600 de persoane din comunitățile țintă vizate;
ACTIVITATEA 7 Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;
ACTIVITATEA 8 Acordarea de asistență juridică pentru reglementări acte de proprietate, identitate, stare civila, de obținere a drepturilor de asistență socială;
ACTIVITATEA 9 Campanii de informare și conștientizare/acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confrunta comunitatea/Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.
Rezultatele principale propuse în proiect sunt:
Grupul țintă total este format din 600 de persoane din municipiul Sighișoara. In cadrul proiectului va fi realizat un complex de acțiuni integrate in 8 zone urbane marginalizate denumite: Zona 1 (Strada Parângului); Zona 2 (Strada Viilor, Zona 3 (Strada Stefan cel Mare); Zona 4 (Strada Goldberich); Zona 5 (Strada Caraiman); Zona 6 (Strada Rora); Zona 7 (Strada Dumbravei); Zona 8 (Strada Plopilor), având la baza următoarele componente principale:
Componenta Servicii socio-medicale — 600 de persoane (adulți, copii) din care aproximativ 150 de familii și persoane beneficiare individual (care nu pot fi asociate neapărat unei familii) vor fi sprijiniți de Municipiul Sighișoara, Fundația Veritas Sighișoara și vor beneficia în mod integrat atât de servicii socio-medicale, cât și de celelalte servicii din proiect. În cadrul proiectului, se va dezvolta un set complex și integrat de servicii socio-medicale la domiciliu și în cadrul Centrului de zi Veritas. Serviciile socio-medicale dezvoltate vor deveni funcționale pe perioada de implementare a proiectului. Abordarea integrată din Centrul de zi Veritas conține următoarele spații și birouri efective: săli de consiliere și lucru la teme, cantină, birouri, toalete, sala de așteptare, cabinete psihologie, juridic, medical, asistență socială și ocupare. Acordarea de servicii socio-medicale pentru 150 de familii din comunitățile țintă vizate. Din cadrul acestor familii, se va lucra cu 90 de copii în activități de educație, consiliere și recuperare școlară.
Componenta Ocupare — 301 de persoane beneficiare adulte, din grupul țintă total de 600 de persoane, vor primi sprijin din partea Fundației Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, în cadrul procesului de informare, consiliere profesională. Pentru un număr de 250 de persoane, dintre cele 301 de persoane adulte, se va realiza procesul de mediere pe piața muncii. Pentru 181 de persoane adulte, din cele 301 de persoane, se vor realiza demersurile necesare pentru selecția, înscrierea, derularea și finalizarea de cursuri de calificare, participarea la examenul de absolvire, finalizat, in urma promovării, cu acordarea de diplome de calificare recunoscute la nivel național. Din cele 301 de persoane adulte se vor selecta 92 de persoane beneficiare pentru care se vor face demersurile necesare pentru procesul de angajare.
Componenta Antreprenoriat — pentru 120 de persoane, din cele 301 de persoane care vor participa la componenta ocupare, Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi va face demersurile necesare pentru realizarea de cursuri de instruire antreprenorială. În cadrul acestui proces de lucru, se vor selecta un număr de 50 de persoane care vor fi sprijinite să elaboreze planuri de afaceri. Din aceste 50 de planuri de afaceri, se vor selecta un număr de 5 planuri de afaceri pentru înființarea unui număr de 5 afaceri prin acordarea de consiliere și mentorat antreprenorial, acordarea, pentru dezvoltarea afacerilor, a unui număr de 5 subvenții in valoare de 25.000 Euro pentru fiecare afacere, acordarea de mentorat și suport în derularea afacerilor.
Componenta Educație — 132 de copii (42 copii preșcolari și 90 de copii școlari) vor fi sprijiniți de către Fundația Veritas Sighișoara și școala Gimnazială Miron Neagu Sighișoara pentru a avea rezultate școlare mai bune și pentru integrarea în sistemul de învățământ preșcolar, primar, gimnazial. Acțiunile educaționale propuse în proiect vin în întâmpinarea nevoilor preșcolarilor, elevilor din ciclul primar și gimnazial care provin din familii defavorizate și vulnerabile, neavând din păcate posibilități materiale în susținerea copiilor pe plan educațional, fapt care conduce inevitabil la abandonul școlar.
Prin proiect, se urmărește ca persoanele beneficiare să își dezvolte deprinderile și să adopte comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și față de alte ființe și obiecte, precum și să deprindă și să respecte norme primare de comportare în societate. Echipa de proiect va urmări și creșterea eficienței procesului educativ și, mai ales, creșterea motivației pentru scoală și reducerea abandonului școlar, realizarea de acțiuni care contribuie la creșterea stimei de sine, educației interculturale, realizarea de programe de sprijin individualizat și adaptare curriculară pentru persoanele beneficiare, furnizarea unor programe specifice de promovare a regulilor elementare de igienă dezvoltate și adaptate pentru copii/tineri care sunt cei mai afectați de sărăcie și au o stare de sănătate și condiții de viață precare.
Componenta Locuire — aproximativ 200 de persoane din grupul țintă, care locuiesc în cele 75 de locuințe din blocul de locuințe situat pe strada Dumbravei nr. 2, vor fi sprijiniți de către Municipiul Sighișoara prin realizarea procesului de reabilitare/modernizare a blocului. În acest sens, se urmărește să se crească șansele de îmbunătățire a condițiilor de locuit, pentru a reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă pentru siguranța familiilor și pentru a facilita îmbunătățirea stării de sănătate și a capacității de învățare și ocupare a persoanelor din grupul țintă. În procesul de reabilitare și modernizare, se vor utiliza alternative ecologice și auto sustenabile.

Componenta Acte — Municipiul Sighișoara va realiza procesul complex de rezolvare a situațiilor juridice și va avea in vedere ca, pană la finalul proiectului, un număr de aproximativ 110 de gospodării/locuințe ale persoanelor care vor face parte din grupul țintă să obțină acte de proprietate asupra gospodăriilor/locuințelor. Procesul efectiv juridic și administrativ va respecta în totalitate legislația specifica în vigoare și se vor realiza acțiuni de dezmembrare, ridicări și măsurări cadastrale, etc.
Astfel, se vor realiza acțiuni privind elaborarea de documentații tehnice de prima înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară, iar echipa de proiect va face demersurile juridice și administrative de obținere a actelor de proprietate asupra gospodăriilor/locuințelor. In perioada proiectului se va acorda suport pentru obținerea a 250 de acte de identitate definitive, 50 de certificate de naștere, 100 de acte de stare civilă și acordarea de suport în procesul de obținere a drepturilor de asistență socială pentru 120 de familii. Se urmărește creșterea șanselor ca aceste familii/gospodării să poată să își obțină acte de identitate definitive, să încheie contracte cu furnizorii de servicii (curent, gaz , apa, salubritate, etc) și să dispună legal asupra imobilului (înstrăinare, succesiune, schimb, etc).
Componenta Campania Antidiscriminare — toți partenerii proiectului vor implementa la nivel local o campanie cu mesaje antidiscriminare cu titlul — ‘MAINSTREAM SIGHIȘOARA — investiție europeană pentru incluziunea socială’. În cadrul campaniei se va urmări transmiterea unor mesaje clare, prin care ne propunem să atragem atenția că discriminarea este anacronică și netolerată de comunitatea Sighișoarei. Provocarea și organizarea de dezbateri locale cu teme legate de combatere a discriminării, egalității de șanse, egalității de gen și promovare a dezvoltării durabile. Elaborarea unei strategii locale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare și completarea strategiei de dezvoltare a localității cu elementele esențiale din strategia privind antidiscriminarea. Realizarea de parteneriate locale care să aibă în vedere promovarea bunelor practici de conviețuire locală și o abordare unitară împotriva discriminării.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Capital Uman 2014 — 2020 Sursa: punctul.ro

You may also like

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments